top of page

Resourceful Links

อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 919/616,

ถนนสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทร. +662-630-1390

 

http://www.thaigemjewelry.or.th

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์

ชั้น 1 - 4 และชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500
โทร. +662-634-4999   โทรสาร +662-634-4970 

เวลาทำการ: 9:00 - 17:00

 

http://www.git.or.th/2014/index.html

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662-250-5500

ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

 

http://www.tourismthailand.org

เลขที่ 999   หมู่ 1   ถ.สุวรรณภูมิ 4

ต.หนองปรือ   อ.บางพลี   

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ :   09-0323-2628

 

http://www.thailandtouristpolice.com/

bottom of page