top of page

เยี่ยมเยือน ชมรม Jewel Fest Club เข้าพบหารือกับสมาคมเพชรพลอยเงินทอง


คุณพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานบริหาร ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club), คุณเกษม นิทัศนจารุกุล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการชมรม Jewel Fest Club เข้าเยี่ยมชมสมาคมเพชรพลอยเงินทอง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยมี คุณยุทธศิลป์ เตยะราชกุล นายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะของชมรม Jewel Fest Club ในครั้งนี้ (1

8 สิงหาคม 2560)


85 views0 comments
bottom of page