top of page

แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale "Passport Privileges"


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการ Amazing Thailand Grand Sale "Passport Privileges" จับมือภาครัฐและเอกชนไทยร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการนักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กลุ่มริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นางวาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรค จำกัด และนายธเนศ วรศรัณย์ ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (JFC) และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน

ในส่วนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดย ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน Jewel Fest Club มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 24 บริษัท


10 views0 comments
bottom of page