โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน”


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน” จำนวน 20 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ปัจจุบันเดินทางเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายงานสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้


10 views0 comments
Jewel Fest Club Members
1/6
1/5
1/5
1/5

ORGANIZED BY

SUPPORT BY

© 2015 JEWEL FEST CLUB

QUAILITY JEWELRY INTERNATIONAL STANDARD

 

The Jewel Fest Club Office

919/616 Jewelry Trade Center 52nd Floor,

Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel: +66 2 630 1390-7