top of page

TGJTA / GJPCT / EXIM Bank แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และ แนะแนวการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโละมีค่าแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างความเข้าใจ รวมถึงความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต่อการปล่อยสินเชื่อการลงทุนสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโละมีค่าแห่งประเทศไทย และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้าถึงบริการทางการเงินง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ จึงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


โดยคุณสมชาย พรจินดารักษ์ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (แห่งประเทศไทย) พร้อมทั้ง คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต่อการปล่อยสินเชื่อการลงทุนทั้งนี้ทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า โดยคุณอภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน คุณอัญชิษฐ์ สิทธิกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัธมิตรและสำนักงานผู้แทน พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ร่วมเสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน

นอกจากนี้คุณอภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันการส่งออก บริการที่ ธสน. ให้ความคุ้มครองโดยรับประกันแก่ผู้ส่งออกว่าจะชดเชยค่า สินค้าให้ใน กรณีที่ผู้ส่งออกส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อตามที่ได้ตกลง กันแล้วไม่ได้รับ ชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการค้าหรือการเมือง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ส่งออก ในการขยายการส่งออกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ซึ่งบริการประกันการส่งออกจะช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันในตลาดการค้าระหว่าง ประเทศได้ทัดเทียมกับคู่แข่งขันนานาประเทศ โดยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ส่งออกหากจำเป็นต้องเสนอเงื่อนไขเทอมการชำระเงินที่ผ่อนปรนแบบต่างๆ ให้กับคู่ค้า โดยจะครอบ คลุมการส่งออกสินค้าทุกชนิดไปยังตลาดการค้าทั่วโลก75 views0 comments

Comments


bottom of page